Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Husordensregler

Hvorfor husordensregler?
Jo, fordi de skal bidra til å fremme trivsel og milø i boområdet.
Leietaker er ansvarlig for at ordensregler blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten . Disse regler er en del as leiekontrakten.

Generelle ordensregler:
Leietaker plikter å behandle boligen og eiendommen med tilbørlig aktsomhet og
å rette seg etter de vanlige ordensregler. Leietakeren må erstatte all skade enten den er selvforskyldt eller skyldes leietakerens husstand eller andre som leietakeren har gitt adgang til boligen eller eiendommen.

Det er leietakerens plikt å påse at boligen og det øvrige utstyr som leietakeren disponerer, blir behandlet slik at det ikke tar skade. Det er i alles interesse at leietakerne tar nødvendige hensyn til hverandre slik at ingen blir skadelidende pa grunn av andre leietakeres opptreden.

Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine giesters opptreden i boligen og på eiendommen forøvrig. TDB eller den som gis fullmakt til det, kan, når det finnes pakrevd, kreve at besøkende skal forlate boligen eiendommen.

Oppbevaring eller bruk av narkotiske stoffer medfører oppsigelse av leiekontrakten.

Boligen må ikke uten tillatelse fra TDB brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt I leieavtalen. Når forholdene krever det, må TDB om nødvendig gis adgang til boligen.

Leietakeren må ikke uten samtykke fra TDB sette opp antenne på eiendommen eller forandre boligen, så som a måle eller tapetsere , vegger, anbringe fast gulvbelegg, fjerne, flytte eller bytte panelovner, komfyrer, kjøleskap eller lignende.

Parkering av biler og andre kjøretøyer skal bare skje på anviste oppstillingsplasser. Dører til inngang, garasje og kjeller skal holdes låst. sykler, barnevogner, ski og lignende plasseres ta steder som anvist av TDB.

Leiligheten og boområdet
Etter kl. 23.00 på hverdager og kl 24.00 på dager før helligdager skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Musikkovelser, banking og boring kan bare skje I tidsrommet kl 08.00 -
20.00 på hverdager.

Dyrehold?
Det er kun tillatt å holde eller å anskaffe hund eller katt etter avtale med TDB. Hundeeier plikter a rette seg etter offentlige vedtekter for hundehold således også på eiendommens omrade. Dyreeier er ansvarlig for skader dyret medfører for eiendom og personer berettigede klager på dyreholdet kan medføre plikt til fjerne dyret/dyrene.

Søppel?
All søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres pa de anviste steder for øvrig skal bestemmelser om bruk av soppelcontainere og lignende følges. Ta selv ansvar - at søppel flyter rundt, bidrar til å ødelegge trivselen og miliøet.

Renhold - hvorfor?
For at en skal trø es der en bor !!!
Beboerne plikter a holde inngangspartiet samt trapper rene. Er hygienen darlig fører det til at miljøet blir darlig.

Vaskerier tørkeplass
Det er ikke felles vaskeri tøring lufting as tøy utendørs skal unngås på søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager.

Bad, WC, VVS-rør og lufting
Alle rom må holdes såpass oppvarmet for at ikke vannet i rørene fryser.
Det må ikke kastes uvedkommende ting I klosettet.

Etterlatte eiendeler
TDB overtar ikke ansvaret for etterlatte eiendeler. Slike eiendeler vi bli overlatt hittegodskontoret eller tilintetgjort for eierens regning og risiko.

Meldinger og henvendelser
Meldinger fra TDB eller forretningsfører ved rundskriv eller oppslag skal gjelde pa samme måte som husordensregler. Henvendelser angående husordensreglene skal skje skriftlig TDB har uten videre adgang til boligen for å foreta nødvendige reparasioner og utbedringer. Så sant det er praktisk mulig skal det gis  beskjed/varsles. Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforholdet kan rettes til
Forretningsfører eller TDB.

Leiekontrakten
Det vises for øvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om plikter ansvar, og det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn